Sääntelytoimia ehjänä purkamisen ja kiertotalouden edistämiseksi

Pariisin ilmastosuunnitelma (Plan climat-air-énergie territorial)

Pariisin ilmastosuunnitelma on esimerkki strategiasta tai tiekartasta, joka edistää ehjänä purkamista. Yksi suunnitelman tavoitteista on rakentaa yli 30 % uusista toimistorakennuksista “peruutettavasti” vuoteen 2030 mennessä ja 50 % vuoteen 2050 mennessä. ”Peruutettavuus” tarkoittaa rakentamista, jossa on huomioitu ehjänä purkaminen ja muuntojoustavuus.

Lue lisää (englanniksi) >

Vancouverin vihreän rakentamisen politiikka uudelleenkaavoituksessa (Green Buildings Policy for Rezonings)

Vihreän rakentamisen politiikan mukaan suurissa kaavamuutoshankkeissa tulee tarkastella monia ympäristönäkökohtia. Usein kaavamuutosta haetaan siksi, että halutaan rakentaa nykyistä kaavaa korkeampia asuinkiinteistöjä.

Vihreän rakentamisen politiikka edellyttää, että kaavamuutoksen hakijat teettävät ja julkaisevat rakennuksen koko elinkaaren kattavan arvioinnin. Heidän tulee raportoida, kuinka uudet rakennukset täyttävät asetetut energiankulutus- ja kasvihuonekaasupäästövaatimukset ja sitoutuneen hiilen vaatimukset. Lisäksi on kuvailtava, kuinka hankkeessa on huomioitu rakennusten resilienssi ja siihen liittyvät toimenpiteet muuttuvassa ilmastossa.

Lue lisää (englanniksi) >

Portlandin osissa purkamista koskeva asetus (Portland Deconstruction Ordinance)

Vuonna 2016 laadittua ja vuonna 2020 laajennettua purkuasetusta sovelletaan ennen vuotta 1940 rakennettujen talojen ja paritalojen purkulupiin. Tämä kattaa noin 66 prosenttia vuotuisista purkuluvista. Kyseiset rakennukset on purettava osissa koneellisen purkamisen sijaan.

Alankomaiden rakennuslaki (Bouwbesluit)

Yli 100 neliömetrin liike- tai asuinrakennusten uudisrakentamishankkeissa on luvan saamiseksi toimitettava ympäristölaskelma, jossa arvioidaan sekä käytön aikaisia päästöjä että elinkaaripäästö- ja resurssi-indikaattoreita. Näin varmistetaan, että käytön aikaisia vaatimuksia ei täytetä kiertotaloutta tai sitoutuneita päästöjä koskevien vaatimusten kustannuksella.

Lue lisää (englanniksi) >

San Franciscon ilmastotoimintasuunnitelma (Climate Action Plan)

San Franciscon laaja ilmastotoimintasuunnitelma sisältää useita olennaisia tavoitteita, jotka linjaavat sääntelyn suunnan vuoteen 2030 saakka. Yksi tavoitteista on sääntelyn mukauttaminen siten, että se tukee käyttötarkoituksen muutoksia, sitoutuneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja vaatimuksia materiaalien purkamisesta ja syntypaikkalajittelusta vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on myös laajentaa alueellisia rakennusten uudelleenkäyttömarkkinoita, joihin liittyy selkeä tarve tukea työvoiman kehitystä ja pienyrityksiä.

Lue lisää (englanniksi) >