Millaista tietoa tarvitaan kaupunkien kiertotalouden edistämiseen?

Digitaalista dataa havainnollistava graafinen kuva.

Kaupungeissa voidaan edistää monenlaisia rakennetun ympäristön kiertotalousaloitteita ja -toimia. Tässä kolme esimerkkiskenaariota, joita tutkittiin CIRCuIT-hankkeessa myös datankäytön näkökulmasta:

  • Päätetään, jätetäänkö olemassa oleva rakennus ennalleen, muunnetaanko se vai korvataanko se uudella rakennuksella.
  • Luodaan osto- ja myyntipaikka uudelleenkäytetyille ja kierrätetyille rakennusosille ja -materiaaleille.
  • Analysoidaan kiertotaloustoimintaa ja asetetaan sille kaupunkitason tavoitteet.

Kaikissa näissä esimerkkiskenaarioissa edellytetään tietoa eli dataa hyvän päätöksenteon pohjaksi. Tarvittavat tiedot voidaan kuvata datakokonaisuuksina, joita voidaan arvioida esimerkiksi sen perusteella, kuinka helposti ne ovat saatavilla tai mitattavissa.

Datakokonaisuuksien koonti

Käytämme esimerkkinä skenaariota, jossa ollaan luomassa osto- ja myyntipaikkaa uudelleenkäytetyille ja kierrätetyille rakennustuotteille. CIRCuIT-hankkeessa tunnistettiin tälle kiertotaloustoimelle yksitoista (mahdollista) eri datakokonaisuutta, joiden saatavuutta ja kattavuutta arvioitiin. Esittelemme tässä niistä kuusi:

1. Yleistiedot/logistiikka

Perustiedot: Rakennusjätteen ja käytettyjen rakennusosien kiertotalouden mukaiseen käsittelyyn liittyvien keskeisten palvelujen ja infrastruktuurin sijainti, tyyppi, kapasiteetti ja yhteystiedot.

2. Tarjonnan arviointi

Uudelleenkäytettävien rakennusosien ja -irtaimen sekä kierrätysmateriaalien määrä olemassa olevassa rakennuksessa.

Ennustettu syntyvä rakennusjäte / hankkeesta vapautuvat materiaalit eroteltuina materiaalityypin/jätevirran mukaan (rakennuksen ominaisuuksien ja materiaalien/jätehuoltomenetelmien perusteella).

3. Materiaalien laadun ja tyypin arviointi

Käsiteltävien jätemateriaalien ja elinkaaren loppupään tuotteiden tyyppi, laatu ja kunto.

4. Hiilivaikutusten arviointi

Tiedot mallintamista varten: Elementtien, tuotteiden ja materiaalien tyypilliset koko elinkaaren aikaiset vaikutukset (tyypin/luokan, kiertotalousindikaattoreiden ja ulkoisten järjestelmäparametrien perusteella).

5. Kysynnän arviointi

Perustiedot: Alueen tulevien hankkeiden tuotevaatimukset (koskien esim. rakentamista, kunnostamista, korjaamista ja korvaamista).

Kuva tekstissä selitetyistä datapisteistä.

TEHTÄVÄ: Kuvittele, että haluaisit luoda osto- ja myyntipaikan kaupunkiisi. Kuinka mitattavissa nämä tiedot ovat kaupunkisi tämänhetkisessä tilanteessa? Kuinka helposti nämä tiedot ovat saatavilla? Mistä näitä tietoja voitaisiin etsiä? Entä mitä esteitä liittyy datakokonaisuuksiin, jotka eivät ole saatavilla?