Kaupungin ja rakennuttajien välinen vuoropuhelu

Hankinnat ovat usein ensimmäisiä konkreettisia askeleita, joita otetaan kiertotalouden edistämiseksi kaupunkitasolla. Niitä voidaan käyttää tapana testata kunnianhimoista sääntelyä. Tästä syystä toimiva kahdensuuntainen vuoropuhelu kaupungin ja rakennusalan välillä, rakennuttajat mukaan lukien, on tärkeää. Paljon työtä on tehtävä sääntelyn laatimisen lisäksi, jotta voidaan varmistaa, että toimiala on valmis vastaamaan kaupungin tavoitteisiin.

CIRCuIT-hankkeessa toteutettiin erilaisia haastatteluja, joiden perusteella koottiin suositukset parhaiksi lähestymistavoiksi rakennuttajien kanssa käytäviin vuoropuheluihin.

Kaaviokuva vuoropuhelun vaiheista kaupungin ja rakennuttajien välillä.

1. Selvennetään poliittinen tahtotila ja ympäristövaatimukset rakennuttajille

Haastatteluiden perusteella huomattiin, että rakennuttajat kokivat usein kaupunkien visioiden olevan epäselviä ja puutteellisia, minkä lisäksi kaupunkien nähtiin tuovan suunnittelun eri vaiheissa esille useita eri tavoitteita.

Kaupungissa voidaan välttää tämä sudenkuoppa tekemällä kaupungin tavoitteista mahdollisimman selkeitä ja luomalla strategia.

2. Annetaan rakennuttajille selkeä yleiskatsaus suunnitteluprosessista – suunnitteluehdotuksesta aina rakennuslupaan

Yksinkertainen yleiskatsaus suunnitteluvaiheista oli keskeinen, jotta voitiin ymmärtää, milloin kiertotalousaloitteet tulisi ottaa mukaan, ja varmistaa, ettei niistä tingittäisi suunnittelutiimien välillä vaihdettaessa.

3. Puhutaan kiertotaloudesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

Varhaiset keskustelut johtivat parempaan läpivientiin kiertotalouden lähestymistavoissa.

4. Luodaan synergioita kaupungin tavoitteiden ja rakennuttajan tavoitteiden välillä

On pyrittävä löytämään yhteneviä etuja kaupungin ja rakennuttajan välillä.

5. Asetetaan kaupunkisuunnittelussa vähemmän vaatimuksia kiertotalousratkaisujen mahdollistamiseksi

Paikallista sääntelyä on päivitettävä joko kiertotalousratkaisujen helpottamiseksi esimerkiksi joustamalla esteettisistä vaatimuksista, tai kiertotalouden lopputulosten edistämiseksi esimerkiksi lisäämällä kerrospinta-alarajoja.

6. Muodostetaan kanavia toimintapolitiikan muutoksesta ja uudesta kiertotaloustiedosta viestimiseksi

Muutoksista viestimiseen on suunnattava resursseja. Aiheen ympärille on hyvä muodostaa toimialarajoja ylittävä yhteinen foorumi.

7. Hyödynnetään kiertotaloustietoa ja -dataa suunnittelijoiden ja rakennuttajien kouluttamisessa

Haastatteluissa tuli esiin, että keskeinen keino menestyä tulevaisuudessa olisi luoda prosesseihin keskittyvä parhaiden käytäntöjen katalogi.