Suunnittelujärjestelmän esteet kiertotalouden toteuttamiselle

Kiertotaloustavoitteiden tai -strategian laatiminen kaupungille ei riitä, jos konkreettiset toimenpiteet törmäävät esteisiin. Suunnittelujärjestelmä voi asettaa kiertotalouden toteutumiselle esteitä, vaikkei se olisi ollut kenenkään tarkoitus.
CIRCuIT-hankkeessa määriteltiin neljä kategoriaa, joihin esteet suunnittelujärjestelmässä voidaan jakaa.

TEHTÄVÄ: Mieti yksi keskeinen kiertotaloustavoite ja yksi keskeinen suunnittelutavoite kaupungillesi (olemassa oleva tai keksitty esimerkki). Tällaisia voivat olla esimerkiksi kohtuuhintaisten asuntojen määrän lisääminen, tyhjien liiketilojen vähentäminen, hiilineutraaliuden saavuttaminen ja kävelykelpoisuuden parantaminen. Listaa mieleesi tulevia esteitä tavoitteiden saavuttamisen tiellä. Mieti mihin kategorioihin seuraavista kategorioista mieleesi tulleet esteet kuuluvat.

1. Sääntelyn esteet

Sääntelystä voi syntyä ongelmia silloin, kun linjaukset eivät ohjaa kiertotaloutta selkeästi tai linjaukset ovat keskenään ristiriitaisia. Vaikka linjauksilla pyrittäisiin edistämään kiertotaloutta, täytäntöönpano voi olla puutteellista. Hyvää tarkoittavilla tai toisesta näkökulmasta tarpeellisilla linjauksilla voi olla tahattomia seurauksia tai ne voivat haitata kiertotaloutta tukevia käytäntöjä.

 • Lainsäädännön hierarkia
 • Lainsäädännön puute
 • Lainsäädännön puute materiaali- tai tuotetasolla
 • Lainsäädännön puute rakennustasolla
 • Täytäntöönpano ja noudattamisen valvonta
 • Tahattomat seuraukset

2. Markkinoiden esteet

Markkinoiden puutteista johtuvat esteet liittyvät rakennettuun ympäristöön liittyvän datan puutteeseen, siihen että rakentamisen ulkoisvaikutuksia ei ole sisällytetty hinnoitteluun, markkinoiden toimintaa haittaavaan riittämättömään logistiikkaan ja infrastruktuuriin, kilpailun puutteeseen, tietoisuuden puutteeseen ja kannustimien jakautumiseen arvoketjussa.

 • Kannustimien ristiriitaisuus
 • Hankintakriteerit
 • Tietojen puute
 • Standardien ja menettelyjen puute
 • Yhteistyön puute
 • Epätasa-arvo markkinoille pääsyssä
 • Aikarajoitteet
 • Tilan ja infrastruktuurin puute
 • Kunnossapidon puute

3. Taloudelliset esteet

Kiertotalousperiaatteiden mukainen kaupunkisuunnittelu saattaa – hyvistä päämääristään huolimatta – jäädä toteutumatta taloudellisten seikkojen vuoksi. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos kiertotaloudenmukainen toteutus ei ole taloudellisesti riittävän kannattavaa toteuttavalle yritykselle, jolloin se jättäytyy ulos jo tarjouskilpailuvaiheessa antamatta tarjousta. Muiksi taloudellisiksi esteiksi voivat muodostua mm. epävarmat takaisinmaksuajat ja yksittäisen hankkeen kustannusten nousu riittämättömän mittakaavan vuoksi.

 • Taloudellisten kannustimien puute
 • Kustannukset – tontit
 • Kustannukset – rakennukset
 • Kustannukset – materiaalit
 • Resurssien puute
 • Hallinto / prosessit

4. Sosiaaliset tekijät

Kiertotalouden toteutumiselle voi muodostua esteeksi kiertotalouden mukaisten ratkaisujen suunnittelemiseen tarvittavien taitojen puute, uudelleenkäyttöön liittyvät kulttuuriset asenteet ja juurtuneet käyttäytymismallit.

 • Tiedon ja tietoisuuden puute
 • Kulttuuri
 • Tiedonjaon ja yhteistyön puute