Tiedon kerääminen olemassa olevasta rakennuskannasta

Kiertotalouden tehokas edistäminen ja kiertotaloustoimenpiteiden suuntaaminen edellyttävät sitä, että viranomaisilla ja päättäjillä on käytettävissään laadukasta ja yhdenmukaisesti kerättyä tietoa kaupungin rakennuskannasta. Siksi tietojen keräämisen tulee olla punnittua ja pitkäjänteistä. Olemassa oleva rakennuskanta on tiedonkeruun kannalta väliinputoaja, sillä sen kartoittaminen on työläämpää kuin uusien rakennusten tai purkukohteiden tietojen dokumentointi.

Monista dataan liittyvistä puutteista ja haasteista riippumatta kaupungeilla on paljon keinoja parantaa tiedonkeruuta. Erityisen oleellista on standardoida kerättävä tieto yhtenäiseen muotoon. Standardoidut tiedot luovat perustan sujuvalle tiedonvaihdolle eri toimijoiden (esim. tuotevalmistajien ja rakennussuunnitteluryhmien) välillä ja helpottavat tietojen hankkimista ja tulkintaa analysointia varten.

Rakentamisen kiertotalouden edistämiseksi on oltava mitattavia ja kohdennettuja indikaattoreita, jotta kaupunki voi seurata asettamiensa tavoitteiden toteutumista. Indikaattorit tukevat esimerkiksi kaupunkisuunnittelijoita ja päättäjiä rakentamisen kiertotalousratkaisujen edistämisessä.

Lisää kiertotalousdatan hyödyntämisestä, indikaattoreista ja tiedonkeruun parantamisesta voit lukea kurssin tiedonkeruuta käsittelevästä osiosta.