Kiertotaloutta tukevat linjaukset hankinnoissa

Kaupunki voi tehdä erilaisia hankintoihin liittyviä linjauksia, jotka tukevat kiertotaloutta. Climate Neutral Cities Alliance julkaisi vuonna 2021 toimintapoliittisen viitekehyksen sitoutuneen hiilen vähentämiseksi. Se kertoo yksityiskohtaisesti toimintatavoista, jotka vähentävät sitoutunutta hiiltä, kiertotalousstrategiat mukaan lukien. Se myös määrittää joitakin tehokkaimpia hankintakäytäntöjä esimerkkimuotoiluineen.

1. Laaditaan päästörajat hankittaville rakennusmateriaaleille

Asetetaan hiili-intensiivisyysrajat suurimpien rakennusmateriaaliryhmien keskeisimmille materiaaleille kaikkia kaupungin hankkeita koskien ja noudatettavaksi julkisissa hankinnoissa. Varmistetaan, että samat vaatimukset ovat toteutettavissa myös rakennushankkeissa, joissa kaupunki toimii rakennuksen ostajana tai pitkäaikaisena vuokralaisena. Rakennusmateriaalien hiili-intensiivisyyttä todentamaan voidaan esimerkiksi edellyttää ympäristöselostetta tarjouspyyntö- ja toteuttamisvaiheissa.

Tutustu esimerkkeihin

Los Angeles – Buy Clean California Act
Los Angeles on vuodesta 2021 asti säädellyt kaupungin julkisiin projekteihin hankkimiensa teräksen, tasolasin ja mineraalivillan ilmaston lämpenemispotentiaalia (GWP).

Portlandin vähähiilisen betonin hanke Portland Low-Carbon Concrete Initiative
Portlandissa vaaditaan kaikista kaupungin hankkeissa käytettävistä betoniseoksista ympäristöselostetta. Lisäksi kaupunki on määritellyt sitoutuneen hiilen raja-arvot koskien kaupungin hankkeissa käytettäviä betoniseoksia.

Norjan valtion rakennusorganisaation materiaalivaatimukset ja päästörajat
Norjan valtion rakennusorganisaatio vaatii ympäristöselostetta yhdeksän rakennusmateriaalin osalta ja on asettanut päästörajat neljälle näistä materiaaleista.

Hiilijalanjälki vertailuperusteena asuinkerrostalojen urakkakilpailutuksessa Helsingin Kuninkaantammessa
Helsingin Kuninkaantammen Asetelmakadun rakennuskohteessa tavoiteltiin ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämistä asettamalla useita suunnittelua ja rakentamista ohjaavia vähimmäisvaatimuksia ja vertailuperusteita, joista yksi oli hiilijalanjälkilaskenta. Kilpailutuksessa tavoiteltiin mahdollisimman pientä E-lukua ja hiilijalanjälkeä.

2. Edellytetään ympäristöä säästäviä hankintoja kaupungin omissa rakennushankkeissa

Kaupungin hankintajärjestelyitä voi yksinkertaistaa menettely, jossa kaikilta kaupungin omilta rakennushankkeilta vaaditaan ympäristöä säästävää hankintakäytäntöä, joka sisältää sitoutunutta hiiltä koskevat vaatimukset. Vaihtoehtoisesti voidaan hyödyntää valtion tai Euroopan unionin tasoisia vaatimuksia tai soveltuvaa (kaupallista) rakentamisen sertifiointijärjestelmää.

Tutustu esimerkkeihin

EU:n ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (EU Green Public Procurement EGPP)
Euroopan komission vapaaehtoisessa julkista sektoria koskevassa hankintamallissa on asetettu tavoitteita ja kriteerejä myös julkisen rakentamisen hankkeille.

Oslon FutureBuilt-ohjelma
FutureBuilt-ohjelman tavoitteena oli rakentaa esimerkkikohteita ja -projekteja, joissa saavutettaisiin vähintään 50 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt kuljetuksessa, energiankulutuksessa ja materiaalien käytössä.

3. Vaaditaan kierrätettyjä maa- ja kiviaineksia

Tässä hankintastrategiassa asetetaan vähimmäistaso kierrätetyille tai uudelleenkäytetyille maa- ja kiviaineksille kaupungin projekteissa, ja mahdollisuuksien mukaan materiaalihankinnalle olisi hyvä olla ennalta määritelty enimmäisetäisyys. Suunnittelijat voivat valita massoille ihanteelliset käyttötarkoitukset projektin mukaan. Tämän tyyppisellä käytännöllä on suurin vaikutus infrastruktuuritöihin.

Tutustu esimerkkeihin

Kööpenhaminen Kestävä kehitys rakentamisessa ja rakennusteknisissä töissä -malli
Kööpenhaminassa on asetettu vaatimuksia ja rajoituksia tienrakennuksessa käytettäville materiaaleille.

Tampereen infrahankkeiden kiertotaloutta tukeva hankintamalli
Tampereella luotiin vuonna 2021 infrahankkeille Suomen ensimmäinen kiertotaloutta tukeva hankintamalli keskeisen Yliopistonkadun saneerauksen yhteydessä. Kierrätysmateriaalien osuus hankkeessa oli noin 70 %, ja mm. reunakivet, graniittilaatat ja nupukivet saatiin kierrätettyä kokonaisuudessaan.

4. Laaditaan kiertotalouden mukainen materiaalien hankintastrategia

Kiertotalouden mukaisessa hankintastrategiassa hankinta määritetään tavalla, jolla varmistetaan, että markkinat vastaavat kysyntään varmasti tai erittäin todennäköisesti kiertotalouden mukaisilla ratkaisuilla. Hankinta voidaan suunnitella keskittymään materiaalitehokkuuteen, kiertotalouteen, ylläpidettävyyteen, korjattavuuteen ja elinkaarimahdollisuuksiin.

Tutustu esimerkkiin

Amsterdamin kiertotalousstrategian hankintakriteerit
Amsterdamissa rakennetun ympäristön hankintojen kiertotalouskriteerejä sovelletaan vuodesta 2023 alkaen kaikessa kaupungin ja kaupunkitilan rakentamishankinnoissa.