Kiertotalous säilyttää materiaalien arvon

Kiertotalous on tapa tarkastella ja hallita ihmistoiminnan ympäristövaikutuksia. Sillä vaikutetaan erityisesti luonnonvarojen käyttöön ja ilmastonmuutokseen, välillisesti myös mm. luontokatoon. Ja viime kädessä kaikki ympäristöongelmat ovat kytköksissä toisiinsa.

Kiertotaloudessa resurssi otetaan käyttöön ainoastaan silloin, kun sitä todella tarvitaan, ja sitä käytetään niin pitkään kuin mahdollista sen korkeimman arvon mukaisesti. Käyttöikänsä lopussa resursseja ei hylätä, vaan ne ohjataan uusiin käyttökohteisiin (uudelleenkäyttö ja kierrätys). Käytännössä tämä tarkoittaa, että resurssien arvo huomioidaan jokaisessa vaiheessa kaikilla sektoreilla. Arvo voi olla materiaalista (kuten raha tai sitoutunut hiili) tai aineetonta, kuten rakennuksen tai sen osien kulttuurihistoriallinen arvo.

Kiertotalouden mukaisessa rakentamisessa ensisijaista on pyrkiä hyödyntämään olemassa olevia tiloja joko sellaisinaan tai muokattuina. Kun päädytään rakentamaan tai korjaamaan, käytetään mahdollisuuksien mukaan ehjänä purettuja käyttökelpoisia osia ja kierrätysmateriaaleja, ja vain vähän neitseellisiä luonnonmateriaaleja. Erityisesti vältetään neitseellisten uusiutumattomien materiaalien käyttöä.

Kuva: Ympäristöministeriö

Uusiutuvat materiaalit voivat toimia pitkäikäisissä rakennuksissa hiilivarastojen tavoin, eli niihin sitoutunut hiili on pois luonnon kiertokulusta. Hiilivarastojen ja metsien kestävän käytön kannalta on merkitystä sillä, säilyykö rakennus käytössä niin pitkään, että metsä on ehtinyt uudistua. Tällä hetkellä Suomessa purettujen puurunkoisten rakennusten keski-ikä on niin alhainen, ettei metsä ehdi uudistua samassa ajassa (Huuhka et.al. 2018). Suurin osa purkupuusta poltetaan energiaksi, jolloin syntyy hiilipäästöjä. Myös puisten rakennusten käyttöikää pitäisi siis pidentää ja samalla lisätä purkupuun uudelleenkäyttöä.

Lue lisää:

Huttunen, Eeva (toim.): Kiertotalous rakennetussa ympäristössä (Rakennustieto, 2021)

Kiertotalous ja kiertotalouden mukainen suunnittelu rakennusalalla (2021)

Kiertotalouden mahdollisuudet puurakentamisessa (2022)
Raportti on julkaistu osana Puurakentamisen kiertotalouden ratkaisut -selvityshanketta

Huuhka et.al.: Puurakenteiden uudelleenkäyttömahdollisuudet (2018)

Kurssille kerättyjä rakentamisen, muuntamisen ja ehjänä purkamisen esimerkkejä

Kurssille kerättyjä esimerkkejä kiertotaloutta tukevista linjauksista ja sääntelystä.