Suositukset tiedonkeruun parantamiseksi

Edellisessä osiossa tarkastelimme erilaisia esteitä ja ongelmia datan keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyen. Tässä osiossa suuntaamme katseen ratkaisuihin.

CIRCuIT-hankkeessa on tuotettu laaja joukko suosituksia tiedonkeruun parantamiseksi. Ne on jaettu kuuteen kategoriaan:

1. Uuden tiedon tuottaminen tutkimuksen avulla

Vaikka osa kiertotaloutta tukevista tiedoista voitaisiinkin hankkia ammattilaisten suorittaman paremman tiedonkeruun ja -vaihdon kautta, joitakin tietoja ei ole mahdollista saada ilman kokeellista tai havainnoivaa perustutkimusta. Tutkimuksella voidaan täyttää tietämyksessä olevat aukot, joita ei voida täysin täyttää kentällä toimivien ammattilaisten uuden tiedonkeruun ja -vaihdon avulla.

2. Kattava tiedonkeruu datan syntypaikalla

Materiaalivirtoihin vaikuttavien, esimerkiksi rakennustyömaalla työskentelevien, ammattilaisten tulisi kerätä kaikki olennainen tieto sen syntypaikalla. Tämä edellyttää olennaisen tiedon ja sen keräystapojen tunnistamista. Myös tiedon saamista ammattilaisilta tulisi helpottaa.

3. Standardointi ja yhdisteltävyys

Rakennuksista ja niiden sisältämistä materiaaleista kerätty tieto ei nykyään ole helposti yhdisteltävissä, sillä tietoja ei kirjata tietyn standardin mukaisesti. Tämä estää tietojen sujuvan siirron ja rajoittaa viime kädessä tiedonvaihtoa ja tietojen integrointia, mikä on tärkeää sidosryhmille päätöksentekoa tukevan tiedon saamisen kannalta. Standardoidut tiedot luovat perustan sujuvalle tiedonvaihdolle eri toimijoiden (esim. tuotevalmistajien ja rakennussuunnitteluryhmien) välillä ja helpottavat tietojen hankkimista ja tulkintaa analysointia varten.

4. Sidosryhmien välinen vuorovaikutus

Useat tietoihin liittyvät puutteet voitaisiin paikata helpommin (eli päällekkäistä työtä välttämällä) siirtämällä tietoja asianomaisten sidosryhmien välillä, mikä on mahdollista tiedonjakopuitteiden ja yhteisten tietoympäristöjen avulla. Sidosryhmien välinen vuorovaikutus vaikuttaa siihen, miten tarvittavien tietojen vaihtaminen onnistuu.

5. Integrointi tietokantoihin

Materiaaleja, hankkeita ja rakennuksia koskevat tiedot tulisi eri menetelmin integroida ja koota niiden koko elinkaaren ja käyttöiän ajan, kehdosta hautaan. Tuloksena syntyvät tietokannat voivat olla erittäin hyödyllisiä vertailuanalyysejä (benchmarking), strategiaa ja päätöksentekoa tukevan kaupunkitason analytiikan kannalta.

6. Tietojen analysointi

Mahdollisia aiempia tietoja voidaan eri menetelmin analysoida kiertotaloutta koskevan päätöksenteon tukemiseksi. Analyysissa voidaan hyödyntää edellisessä kohdassa kuvattuja tietokantoja.

Seuraavassa osiossa kuvaillaan tarkemmin viittä tiedonkeruumenetelmää.