Rakennusten hyödyntäminen materiaalipankkina ja uudelleenkäytön edistäminen

Kun purkamisen tarpeellisuus on varmistettu, siirrytään tarkastelemaan rakennusta materiaalipankkina. Tämä niin kutsuttu urban mining tarkoittaa ajattelutapaa, jossa rakennettu ympäristö nähdään resurssina tai materiaalipankkina. Tässä parhaita käytäntöjä, joita suunnittelulinjauksiin sisällyttämällä voidaan edistää rakennusten hyödyntämistä materiaalipankkina kaupungissasi:

  • Asetetaan vaatimukset (%) uudelleenkäytetyn/kierrätetyn materiaalin (jätteen) määrälle purkuluvassa.
  • Vaaditaan purkukartoitus ennen purkuluvan tai uudisrakennusluvan myöntämistä.
  • Asetetaan purkukartoitusten tiedot yleisesti saataville.
  • Vaaditaan vähimmäisaika purkuluvan myöntämisen ja purkutoiminnan välille.
  • Vaaditaan selvitys/raportti siitä, miten jätteet minimoidaan, ennen kuin purkulupa tai uudisrakennuslupa myönnetään.
  • Asetetaan vaatimukset (%) uudelleenkäytettyjen / kierrätettyjen materiaalien määrälle, joka sisällytetään uuteen rakennuslupaan.
  • Rakennukset, jotka täyttävät tietyt kriteerit, on purettava osissa pelkän mekaanisen hajottamisen sijasta.
  • Uudelleenkäytetyille materiaaleille asetetaan hyväksyttävyysvaatimukset/-todistukset.
  • Kielletään tiettyjen materiaalien käyttö (eli muiden kuin kiertotalouden periaatteiden mukaisten).
  • Palautetaan luvan ”panttimaksu”, kun ennalta määrätty uudelleenkäyttö-/kierrätyskynnys on saavutettu.

Esimerkkejä lainsäädännön ja sääntelyn välineistä:

Portlandin osissa purkamista koskeva asetus
Portlandissa ennen vuotta 1940 rakennetut rakennukset on purettava osissa koneellisen purkamisen sijaan, jolloin rakennuksen osia ja materiaaleja voidaan hyödyntää paremmin.

Singaporen purkukäytäntö (The Demolition Protocol)
Singaporen purkukäytännön mukaan purkuluvan kohteena olevan rakennuksen uudelleenkäytettävät ja ei-uudelleenkäytettävät osat on eriteltävä sekä purettava ja kuljetettava pois erikseen. Käytäntö on johtanut useiden uusien materiaalien kehittämiseen kaupungissa.

Luxemburgin jätehuoltoa koskeva laki 21
Luxemburgissa on vuodesta 2012 lähtien edellytetty rakennusten purkukartoituksia. Vuoden 2018 valtakunnallinen jäte- ja luonnonvarasuunnitelma edistää suunniteltua purkamista ja kriteereihin perustuvia laatutietoja sisältävän purkuinventaarion laatimista.

Esimerkki osaamisen ja innovaation välineestä:

Osissa purkamisen keskus Vancouver Rebuild Hub
Vancouver Rebuild Hub ottaa vastaan lahjoitetut rakennusosat ja -materiaalit ja myy ne eteenpäin yhteisön käyttöön kohtuuhintaisen asumisen projekteihin.

Esimerkki sopimuksiin / kannustimiin perustuvasta välineestä:

Quiton ekotehokkuusohjelma (Herramienta de Eco-Eficiencia)
Herramiento de Eco-Efficiencia on vapaaehtoinen suunnittelulinjaus, joka sallii tehokkailla järjestelmillä varustettujen ja tietyllä säteellä joukkoliikenteestä sijaitsevien rakennusten rakentamisen 50 % tai 100 % korkeammaksi.