Toimintamalli työpaikoille

Ekotukitoiminta on toimintamalli, joka edistää ympäristöasioiden huomioimista työpaikoilla. Mallissa nimetään ja koulutetaan työyhteisöihin ekotukihenkilöitä, jotka oman työnsä ohella edistävät ympäristön kannalta kestäviä toimintatapoja ja lisäävät ympäristötietoisuutta.

Ekotukitoiminnan avulla organisaation strategiat, ympäristöpolitiikka ja mahdolliset ympäristöohjelmat voidaan jalkauttaa konkreettisiksi toimiksi ja käytännöiksi työntekijätasolle. Ekotukitoiminta edellyttää, että koko organisaatio on sitoutunut ympäristövastuullisuuden edistämiseen ja että toiminnalla on johdon tuki. Esimerkiksi Vantaan resurssiviisauden tiekartassa ekotukitoiminta on mukana. Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisissä ekologisen kestävyyden indikaattoreissa ekotukihenkilöiden määrää seurataan, sillä ekotukitoiminta kuvaa kaupungin panostusta ympäristövastuullisuuteen.

Kolme palapelin palasta. Yhdessä lukee ekotuki, toiseen menee nuoli sanasta ympäristöjohtaminen ja kolmannen yläpuolella lukee ympäristöjärjestelmä.

Ekotukihenkilöt ja ekotukitoiminnassa mukana olevat kunnat ja kuntayhtymät muodostavat yhdessä ekotukiverkoston. Toimintaa koordinoi Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut.

Piirretty Suomen kartta, jossa on pisteillä merkitty kaupunkeja ja ihmisiä.

Tutustu verkostoon: ekotuki.fi/verkostomme/

Ekotukitoiminnan malli syntyi vuonna 2006 yhtenä Helsingin kaupungin ekologisen kestävyyden ohjelman toimenpiteenä, ja sittemmin toimintaa on kehitetty useassa EU-hankkeessa. Nykyisin ekotukitoiminnan malli on käytössä useissa kunnissa ja organisaatioissa.