Julkiset hankinnat ja ympäristö

Kestävät julkiset hankinnat tarkoittavat hankintoja, joissa otetaan huomioon ympäristö, sosiaaliset näkökohdat ja taloudellisuus. Tässä osiossa keskitytään ympäristövastuullisiin hankintoihin.

Julkinen sektori hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain noin 35 miljardilla eurolla. Koska hankinnat ovat suuria, kestävyyden sisällyttäminen hankintakriteereihin tarkoittaa merkittäviä vähennyksiä niin kasvihuonekaasupäästöihin kuin muihinkin ympäristöä kuormittaviin tekijöihin.

Julkinen sektori toimii myös suunnannäyttäjänä ympäristöystävällisten kulutustapojen ja kestävän yhteiskunnan edistämisessä. Panostamalla hankintojen ekologiseen kestävyyteen julkiset organisaatiot voivat tarjota todellisia kannustimia uusien energia- ja resurssitehokkaiden, vähähiilisten sekä puhtaiden ratkaisujen kehittämiseen.

Julkisen sektorin hankintojen ja investointien osuus on noin viidennes Suomen kulutusperusteisesti määritetyistä kasvihuonekaasupäästöistä.

Hankintalait ohjaavat julkisia hankintoja

Hankintoja ohjaavat hankintalait: Yleinen hankintalaki 1397/2016 ja Erityisalojen hankintalaki 1398/2016. Lainsäädännön tavoitteena on

 • tehostaa julkisten varojen käyttöä
 • edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä
 • turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintayksiköt voivat esimerkiksi edellyttää, että kilpailutuksen kohteena olevien tuotteiden tai palveluiden tuottajalla on todistettava ympäristösuunnitelma.

Suomen kansallinen julkisten hankintojen strategia ohjaa valtiota ja kuntia toimimaan siten, että julkisten hankintojen avulla edistetään ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Ekologisen kestävyyden edistämiseksi tavoitteena on tukea julkisilla hankinnoilla

 • Suomen hiilineutraalisuustavoitetta 2035
 • kiertotalouden toteuttamista
 • luonnon monimuotoisuuden säilymistä
 • edistää kestävää ruokajärjestelmää elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa
 • käyttää kestävästi ja vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita.

Ympäristöä säästävillä julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan esimerkiksi

 • uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön hankkimista
 • energiatehokkaiden laitteiden ja rakennusten suosimista
 • vähäpäästöisten autojen sekä julkisen liikenteen käytön edistämistä
 • kestävästi valmistettujen tai käytettyjen kalusteiden hankkimista
 • ympäristömerkittyjen tuotteiden suosimista
 • haitallisten aineiden vähentämistä