Luontokato

Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on ilmastonmuutoksen ohella suurin ihmiskunnan kohtaama ympäristöuhka. Nyt käynnissä oleva ihmisen aiheuttama sukupuuttoaalto uhkaa myös taloutta, ruoantuotantoa ja ihmisten terveyttä.

Luontokadolla tarkoitetaan eliölajien ja elinympäristöjen uhanalaistumista ja häviämistä. Sen taustalla on ennen kaikkea väestönkasvu ja elintapojen muutokset, joiden seurauksena luonnonympäristöjä muutetaan viljelymaiksi ja ihmistoiminnan muuhun käyttöön. Lisäksi jäljelle jääviltä luonnonalueilta hyödynnetään raaka-aineita kestämättömällä tavalla. Eliölajisto yksipuolistuu myös tulokaslajien ja ilmastonmuutoksen vuoksi.

Lajiston lisäksi myös maaperä köyhtyy, kun hedelmällinen, ruokakasvien viljelyyn tarvittava, pintamaa kuluu ja huuhtoutuu pois. Pintamaan kuntoon ja lajiston monimuotoisuuteen voidaan vaikuttaa viljelytavoilla, esimerkiksi luomutuotannolla.