Jätehuollon vastuut

Jätehuollon vastuut kuuluvat joko kunnalle tai jätteen tuottajalle.

Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvat jätelain mukaisesti seuraavat jätteet:

  1. asumisessa (vakituisessa ja vapaa-ajan asumisessa) syntyvät jätteet,
  2. kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvät yhdyskuntajätteet,
  3. liikehuoneistossa syntyvät yhdyskuntajätteet, jotka kerätään kiinteistöllä yhdessä em. jätteiden kanssa sekä
  4. muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä em. jätteiden kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä.

Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Tuottajavastuu

Osaa jätteistä koskee tuottajavastuu, joka tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää näiden tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat sähkö- ja elektroniikkaromu, keräyspaperi, romuajoneuvot, ajoneuvojen renkaat, akut ja paristot sekä kaikkien tuotteiden pakkaukset.

Pakkausten kierrätyksestä Suomessa vastaavat yritykset, jotka pakkaavat tuotteita Suomessa tai maahantuovat Suomeen pakattuja tuotteita. Tällaisilla yrityksillä on niin kutsuttu tuottajavastuu. Sen mukaan tuotteiden mukana Suomen markkinoille päätyneet pakkaukset on kerättävä takaisin kiertoon ja materiaalit hyödynnettävä uusien tuotteiden valmistuksessa eli kierrätettävä laissa määriteltyjen tavoitteiden mukaan.

Tuottajavastuullisten yritysten vastuulla on  järjestää kuluttajapakkausten keräys. Tätä varten on perustettu  Rinki-ekopisteverkosto. Pisteisiin kuluttajat voivat palauttaa  kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset.

Kunta voi ja usein myös järjestääkin täydentävää keräystä pakkausjätteille: pakkausjätteiden kuljetusta kiinteistöiltä ja/tai alueellisia keräyspaikkoja. Pakkausjätteet kuljetetaan tuottajien järjestämään vastaanottoon.

Tuottajavastuu koskee myös paperinkeräystä: paperituotteiden maahantuojia sekä paperituotteiden valmistukseen käytettävän paperin valmistajia ja maahantuojia.  Tuottajan tulee järjestää käytöstä poistetun keräyspaperin maksuton kuljettaminen pois kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat kerros- ja rivitaloalueilla. Kiinteistö hankkii yksin tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat paperinkeräystä varten ja järjestää niille sijoituspaikan. Pientalo- ja haja-asutusalueilla paperinkeräys järjestetään alueellisissa keräyspisteissä.