Mitä on kiinteistönpito?

Kiinteistönpito on laaja käsite. Koko elinkaaren aikainen kiinteistönpito pitää sisällään toimet tontin hankinnasta, rakentamisesta, hallinnosta ja ylläpidosta rakennuksen purkamiseen saakka. Tässä kurssissa on rajauduttu tarkastelemaan pääasiassa käytönaikaista kiinteistön ylläpitoa ja korjausrakentamista.

Kiinteistön ylläpito jakaantuu kiinteistönhoitoon ja kunnossapitoon. Ylläpidon tarkoitus on kiinteistön kunnon ja käytettävyyden säilyttäminen kohdistamalla erilaisia toimia niin ulkoalueisiin, tiloihin kuin myös talo- ja rakennusteknisiin ominaisuuksiin. Ylläpitotoimista kiinteistönhoito on päivittäistä tekemistä, jolla pidetään kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla. Kiinteistönhoitoa ovat esim. ulkoalueiden hoito, siivous, jätehuolto, kevyet tekniset huoltotoimet ja teknisten järjestelmien kuten lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien seuranta ja huoltotoimet.

Kunnossapito on puolestaan toimintaa, jolla kiinteistön ominaisuudet säilyvät joko korjaamalla tai uusimalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu.

Korjausrakentamisesta puhutaan, kun aiemmin rakennettua pyritään muuttamaan haluttuun suuntaan. Korjausrakentamisen tarve tulee tulevaisuudessa moninkertaistumaan, kun etenkin 60-70-luvulla rakennettu kiinteistömassa ikääntyy. Energiatehokkuuden huomioiminen korjausrakentamisessa on sekä järkevää että lainsäädännöllä ohjattua. Monet rakennusten energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet eivät ole kustannustehokkaita yksin toteutettuina, mutta järkeviä muun korjaamisen yhteydessä. Esimerkiksi rakennuksien ulkoseiniä ei kannata yleensä lisäeristää pelkästään energiansäästön takia, mutta toimenpide voi olla hyvinkin kannattava julkisivuremontin yhteydessä. Korjausrakentamisen energiamääräykset ovat 1.9.2013 lähtien velvoittaneet luvanvaraiseen korjaushankkeen yhteydessä selvittämään, voidaanko rakennuksen energiatehokkuutta parantaa siten, että parantaminen on toiminnallisesti, teknisesti ja taloudellisesti järkevää. Kun omistaja hakee toimenpiteelle rakennus- tai toimenpidelupaa rakennusvalvonnasta, energiatehokkuuden parantaminen pitää samassa yhteydessä ottaa huomioon.