Kustannusten jakaminen taloyhtiössä

Luvussa Kustannusten muodostuminen ja avustukset kävimme läpi osia, joista latauspistehankkeen hinta syntyy. Tässä kappaleessa käsittelemme sitä, kuka maksaa latauspistehankkeen kustannuksista ja millaisia vaihtoehtoja sen toteuttamiseen on. 

Rakentamiskustannukset 

Latauspisteiden rakentamisesta aiheutuvat kustannusten jakaminen pohjautuu autopaikkojen hallintaan sekä hankemuotoon. Vaihtoehdot rakentamiskustannusten jakamiselle ovat:

  • Vastikeperustainen jakaminen kaikkien osakkaiden kesken
  • Jako autopaikkaosakkaiden kesken
  • Hankkeeseen osallistuvat osakkaiden kesken tai
  • Muutostyön teettäjät vastaavat kustannuksista.

Autopaikkojen varustamista hidas- tai peruslatauksen mahdollistavilla laitteilla pidetään tavanomaisena uudistushankkeena. Siksi taloyhtiön hankkeessa, jossa latauspisteet asennetaan kaikille tai muutamille yhtiön hallinnoimille autopaikoille, voidaan kustannukset jakaa kaikkien osakkaiden kesken vastikeperusteisesti. Tavanomaisena uudistushankkeena hankittavista latauspisteistä voidaan päättää yhtiökokouksessa. enemmistöpäätöksellä.

Taloyhtiön hankkeessa tulee aina varmistaa, että hankinnasta syntyvä kustannusrasitus pysyy kohtuullisena. Onkin tärkeää huomioida, että tavanomaisuus elää ajassa ja sen myötä taloyhtiöiden normaalit tarpeet muuttuvat. Latauspisteiden rinnalla tavanomaisia uudistuksia ovat lasten leikkitelineet tai internetyhteys. 

Osakasvähemmistön hankkeessa rakentamiskustannukset kohdennetaan hankkeeseen osallistuville osakkaille. Hankkeesta ulos jättäytyville osakkaille tulee määrittää ehdot jälkiliittymiselle, johon voi sisältyä jälkiliittymismaksu. Osakkaan muutostyönä asennettavien latauspisteiden kustannuksista vastaa muutostyön tekijä ja maksu tapahtuu suoraan urakoitsijalle.

Jos latauspisteiden asentaminen edellyttää muutoksia sähköverkkoon tai -liittymään, kannattaa kustannusten kohdentumista tarkastella tapauskohtaisesti. Sähköverkon uudistamiseen ja liittymäkoon suurentamiseen liittyvät kustannukset hyödyttävät laajemmin koko yhtiötä. Jos niiden kustannukset halutaan jakaa kaikkien osakkaiden kesken tarvitaan yhtiökokoukselta enemmistöpäätös asiasta.

Kunnossapitokustannukset 

Korjaus- ja ylläpitokustannukset eli latauspisteiden kunnossapitoon liittyvien kustannusten jakamisesta tulee sopia erikseen, jos kaikki hankittavat latauspisteet eivät ole taloyhtiön hallinnoimilla autopaikoilla.

Latauspisteiden kunnossapitovastuuhun vaikuttaa mittauslaitelaki. Lain mukaan taloyhtiö on kunnossapitovastuussa latauslaitteesta, kun laitteen sähkömittaria käytetään kustannusten jakamiseen. Jos latauslaitteiden kunnossapitokustannukset halutaan kohdentaa latauspisteitä hallinnoivien tai muutostyön tehneiden osakkaiden vastuulle, kunnossapitovastuu tulee määrätä yhtiöjärjestyksessä tai sopia erikseen.

  • Jako vastikeperusteisesti
  • Määrätään yhtiöjärjestyksellä osakkaan maksettavaksi
  • Sovitaan erikseen, jos halutaan muutostyön toteuttavien osakkaiden vastuulle

Latauksesta muodostuvat sähkökustannukset 

Lataussähkö tulee veloittaa aina sähköauton lataajalta. Laskutus kannattaa tehdä todellisen, eli mitatun sähkön kulutuksen mukaisesti. Ladatun sähkön korvaaminen taloyhtiölle voi perustua autopaikan vuokrasopimukseen tai yhtiöjärjestyksessä määritettävään latausvastikkeeseen. Älykkäillä latauslaitteilla voidaan myös ulkoistaa latauksen laskutus palveluntarjoajan hoidettavaksi. 

Lämmitystolppien käyttökustannuksia ei ole tyypillisesti kohdennettu käyttäjille kulutukseen perustuen. Latauspisteiden hankinnan yhteydessä kannattaa harkita kulutusperustaista laskutusta myös lämmitykseen. 

  • Kohdennus käyttäjälle kulutusperusteisesti