Strategialla ja viestinnällä kohti tavoitteita

Taloyhtiöstrategia on hyvä työväline

Hallituksen tehtävänä on johtaa taloyhtiötä. Siksi hallituksen on syytä asettaa selkeät tavoitteet kulutuksen pienentämiseksi. Pelkkä kulutuksen seuraaminen ja siihen reagointi ei siis riitä, vaan tavoitteista ja toimista on myös viestittävä osakkaille ja asukkaille.

Energiankulutuksen pienentämistavoitteista on hyvä ylläpitää vuoropuhelua asukkaiden kanssa. Siten asukkaat voivat olla varmoja siitä, että taloyhtiössä ollaan hereillä kulutuksen hillitsemisessä. Asukkailla voi myös itsellään olla ideoita kulutuksen vähentämisen keinoiksi. Mitä enemmän asukkaat kokevat olevansa osa prosessia, sitä sitoutuneempia he myös ovat toteuttamaan kulutusvähennyksiä arjessaan. Muutosta kulutustottumuksissa ei kuitenkaan tapahdu, jos tavoitteista ja syistä ei kerrota tai asiaa ei pidetä säännöllisesti esillä.

Tästä syystä olisi hyvä laatia taloyhtiöstrategia, jossa kiteytetään asiat, joita taloyhtiössä tavoitellaan. Strategiassa esitetään toimenpiteet niiden saavuttamiseksi, myös asukkaan näkökulmasta. Taloyhtiöstrategian avulla toimintakulttuuri juurtuu taloyhtiöön entistä paremmin. Hyvin tiivistetystä strategiasta jokainen voi nähdä oman roolinsa kokonaisuudessa ja tavoitteisiin pääsemisessä. Taloyhtiöstrategia voi myös sisältää oman osionsa energiatehokkuustavoitteista tai ne voidaan sisällyttää taloyhtiöstrategiaan kuuluvaksi.

Taloyhtiöstrategian laatiminen ei ole välttämätöntä, mutta sen avulla hallitus saa entistä selkeämmän kuvan siitä, mistä asioista taloyhtiössä on syytä viestiä. Viestintä sinänsä ei ole itsetarkoitus. Se on väline, jolla hallitus voi kertoa, mihin taloyhtiössä pyritään ja miten näihin pyrkimyksiin päästään. Viestinnällä voidaan sitouttaa kaikki mukaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallitukselle yhteisesti laaditusta strategiasta on apua myös asioista päätettäessä. Etenkin vaikeissa valintatilanteissa taloyhtiöstrategia ohjaa oikeaan suuntaan. Siten selkeä strategia toimii mainiona työkaluna ja päätöksenteon ohjenuorana. Hallitus voi myös nojata yhdessä laadittuun strategiaan, kun se perustelee valintojaan osakkaille ja asukkaille.

Tästä löydät taloyhtiöstrategian, tai kansanomaisemmin taloyhtiön toimintasuunnitelman, mallin. Sen avulla voitte taloyhtiössänne asettaa omat tavoitteenne ja sopia toimintatavoista niiden saavuttamiseksi niin yksittäisen asukkaan kuin koko taloyhtiön osalta.

Lataa tästä: Malli taloyhtion-strategiasta (power point)