Uppvärmning

Uppvärmning av byggnader står för ungefär en fjärdedel av all energi som används i Finland. Det stora uppvärmningsbehovet förklaras inte bara av vårt nordliga klimat utan också av spillvärmen som skapas av vårt nuvarande byggnadsbestånd.

I nybyggnation är energieffektiviteten redan på en bra nivå och värmeförlusterna är små, men förbättringen av byggnadsbeståndets energieffektivitet genom enbart nybyggnad är långsam. För att uppnå ambitiösa klimatmål måste energieffektivitetsförbättringar i stor skala också därför ske i det befintliga byggnadsbeståndet.