Vaikutusten seuranta ja arviointi

/ Uutinen

Parhaan tiedon energiaremonttinne vaikutuksista ja kannattavuudesta saatte selville energiankulutusta seuraamalla. Kun tiedetään remonttia edeltävä energiankulutustaso, asetetaan sille vähennystavoitteet, toteutetaan remontti ja seurataan kulutuksen muutosta, voidaan luotettavasti arvioida toimenpiteiden vaikutusta. Arvioimalla vaikutuksia saatte arvokasta tietoa taloyhtiönne uudesta nykytilasta, jota voitte hyödyntää esimerkiksi asuntoa myydessä tai remonttiin sijoitetun euron kannattavuuden arvioinnissa.

Itse seuranta on varsin yksinkertaista: kerää tietoa energiankulutuksesta eri lähteistä, koosta tieto yhteen sijaintiin siten, että luvut ovat keskenään vertailukelpoiset. Varmista lukujen vertailukelpoisuus sillä, että:

  • Vertailtavat arvot (luvut) ennen ja jälkeen hetkinä ovat peräisin samasta lähteestä tai arvon suuruuteen vaikuttavat tekijät ovat samat.
  • Vertailtavien arvojen mittausjakso on yhtä pitkä.

Kulutustietojen ja investoinnin kannattavuuden vertailussa pitää huomioida olosuhdemuutokset lainan takaisinmaksuaikana. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi korkomenojen ja energian hinnan muutokset.

Laskentaesimerkki:

Yleisin tapa vertailuun on arvioida kulutuksen muutosta prosentteina. Yksinkertaisimmillaan saat kulutuksen muutoksen esimerkiksi seuraavan esimerkin mukaisesti:

Lämmitysenergian kulutus ennen energiaremonttia 500 000 kWh vuodessa
Lämmitysenergian kulutus remontin jälkeen 400 000 kWh vuodessa
Muutos prosentteina:
([kulutus remontin jälkeen] / [kulutus ennen remonttia] – 1) * 100%
= (400 000 kWh/vuosi / 500 000 kWh/vuosi – 1) * 100%
= -20%, eli kulutus on laskenut 20 prosenttia remonttia edeltävästä tasosta.

Vertailua voidaan tehdä myös kuukausittain säästyvien energiakustannusten tai energiaremontin takaisinmaksuajan osilta. Edeltävää esimerkkiä jatkaen:

Kaukolämmön hinta on 0,10 €/kWh
Säästetyn rahan määrä kuukausittain:
[kaukolämmön hinta] * ([kulutus ennen remonttia] – [kulutus remontin jälkeen])
= 0,10 €/kWh * (500 000 kWh/vuosi- 400 000 kWh/vuosi)
= 10 000 €/vuosi.

Kun energiakustannuksissa saatu summa on selvillä, voit arvioida remontin takaisinmaksuaikaa, eli kuinka kauan sijoitetulta eurolta kestää maksaa itsensä takaisin. Jos remontin hinta olisi 100 000 euroa, takaisinmaksuaika määritettäisiin seuraavasti:

Takaisinmaksuaika = [remontin kokonaishinta] / [säästetyt eurot vuodessa]
= 100 000 € / 10 000 €/vuosi
= 10 vuotta.

Tämä laskelma antaa ainoastaan karkean arvion, koska se ei ota huomioon muutoksia energian hinnassa, inflaation vaikutusta mahdolliseen lainapääomaan tai lainan korkomenojen muutoksia.

Siirry takaisin sivun alkuun