Kaupunkien keinot helpottaa kuumuuden vaikutuksia

/ Uutinen

Pääkaupunkiseudun ilmastossa näkyy jo käynnissä oleva ilmaston lämpeneminen. Muuttuva ilmasto luo uusia haasteita niin kaupunkien rakenteelle kuin sen asukkaille. Hyvä kaupunkisuunnittelu on merkittävä tekijä kaupunkien kuumuuden lieventämisessä. Sopeutumistoimien edistäminen kaupunkitasolla on tärkeää, sillä se tulee yhteiskunnalle halvemmaksi, kuin sopeutumatta jättäminen. Myös yleistä viihtyvyyttä voidaan merkittävästi parantaa sopeutumistarpeiden huomioimisella.

Muuttuva ilmasto haastaa kaupunkien toimintoja sekä asukkaiden terveyttä ja elinolosuhteita

Viimeksi kuluneiden 60 vuoden aikana keskilämpötilat ovat nousseet kaikkina vuodenaikoina. Kuumempi kesäaika tuo mukanaan voimakkaampia helteitä, rankkasateita ja kuivuusjaksoja. Helleaallot ovat voimistuneet, ja muuttuva ilmasto sekä tiivis kaupunkirakenne voimistavat kesien kuumarasitusta. Onkin arvioitu, että ilmastonmuutoksen myötä ankaran kuumarasituksen määrä kesäisin lisääntyy seuraavina vuosikymmeninä. Tämän lisäksi ennustetaan, että vuosisadan loppuun mennessä merenpinta on Helsingissä nykyistä tasoa n. 25 cm korkeammalla, jonka ennustetaan alkavan näkymään 2050-luvun jälkeen.

Entistä kuumempien hellejaksojen vaikutukset korostuvat suurissa kaupungeissa lämpösaarekeilmiön takia. Lämpösaarekeilmiössä kaupunkialueilla on ympäröivää seutua lämpimämpää, sillä rakennusten, liikenteen ja teollisuuden tuottama hukkalämpö ja auringon säteilyenergia varastoituu kaupungin rakenteisiin, kuten taloihin ja teihin, joista se sitten vapautuu ympäröivään ilmaan. Tummat pinnat ja tiivis kaupunkirakentaminen voimistavat lämpösaarekeilmiötä. Helteiden vaikutukset korostuvat ilmiön seurauksena.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset eriytyvät esimerkiksi iän, toimintakyvyn, etnisyyden sekä tulo- ja koulutustason mukaan. Usein jo valmiiksi heikompiosaiset kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta, sillä heidän sopeutumiskykynsä muutoksiin on vähäisempi. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia eri sukupuolten välillä Suomessa ei ole juurikaan tutkittu.

Varsinkin sään ääri-ilmiöiden aiheuttamien riskien näkökulmasta haavoittuvia väestöryhmiä on useita: pienet lapset, vanhukset ja henkilöt, joilla on yleisesti alentunut toimintakyky tai alentunut liikkumiskyky, sekä matalatuloiset, kielivähemmistöt ja asunnottomat henkilöt. Voimakkaat helleaallot voivat olla hengenvaarallisia riskiryhmiin kuuluville. Tutkimusten mukaan kuolleisuusriski kasvaa n. 2,5-kertaiseksi Helsingissä kuumuuden seurauksena verrattuna muuhun Uuteenmaahan.

Muuttuva ilmasto aiheuttaa riskejä myös nykyiselle kaupunkien infrastruktuurille, jolloin seuraukset voivat olla yhteiskunnallisen toimintavarmuuden suhteen merkittävät. Lisääntyvät kaupunkitulvat ja pintavalunta yhdessä keskilämpötilan nousun ja routaisuuden muutosten kanssa voivat lisätä vesihuollon haasteita.

Tarvitaan muutoksia kaupunkisuunnitteluun ja -rakenteeseen

Suunnittelussa ja rakentamisessa on tärkeä luoda edellytykset elinvoimaiselle kasvillisuudelle, ja sekä koko kaupungin että korttelitasolla on tärkeä tukea viherrakenteen hyötyjä ja määrää. Kaupunkeihin on tärkeää varata tilaa uusille viherrakenteille nykyisen kaupunkivihreän säästämisen ja hoitamisen lisäksi. Kasvillisuuden ja viherpinta-alan lisäämisellä on merkittävä rooli lämpösaarekeilmiön helpottamisessa. Tällä on ilmastonmuutokseen sopeutumisen lisäksi iso merkitys myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Laajoja yhtenäisiä viheralueita ja puita tarvitaan siis lisää.

Hulevesisuunnittelussa tulisi entistä enemmän lisätä luonnonmukaisia ratkaisuja, joissa hulevesiä hallitaan kosteikoilla tai erilaisilla painanteilla ja sadevesipuutarhoilla, jolloin myös vettä läpäisevien pintojen määrää kaupungissa voitaisiin lisätä. Näin voidaan ehkäistä hulevesitulvia, kun asfaltti- ja betonipintaa korvataan läpäisevillä pinnoilla. Viheralueita monipuolistamalla voidaan myös lisätä kaupunkilaisten viihtyvyyttä ja houkutella asukkaita viettämään aikaa puistoissa.

Kaavoituksessa ja uusien asuinrakennusten suunnittelussa on erittäin tärkeää huomioida kaupunkiympäristön tarpeet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Rakennusten sijoittelulla, suunnittelulla ja materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa siihen, miten helposti lämpötila nousee rakennuksissa helteen aikana. Etelään suuntaavat parvekkeet, mustat ulkokatot ja -seinät sekä pienet asunnot vailla mahdollisuutta läpivetoon, vaikuttavat koko rakennuksen lämpenemiseen. Rakennusten harkitulla suunnittelulla ja istutuksilla voidaan luoda miellyttäviä viileämpiä alueita kaupunkiin ja tasata samalla tuuliolosuhteita sekä hellejaksojen vaikutuksia.

Rakennuksia ja lähiympäristöjä voidaan viilentää ja varjostaa puilla ja lisäämällä kasvillisuutta pihoille sekä viherkattoja rakentamalla. Markiisien lisääminen rakennuksiin voi olla tulevaisuuden keino sisätilojen viilentämiseksi. Myös rakennuskannan korjaamiseen tulisi kiinnittää huomiota, sillä vanhoissa rakennuksissa ei usein ole jäähdytys- tai ilmastointijärjestelmiä. Näiden jälkiasentaminen voi kuitenkin olla kallista, ja siten monen asukkaan tavoittamattomissa.

Kuumuus kaupungeissa ja asukkaiden olon helpottaminen

Kaupunkien viileät paikat ja tilat

 • Varjoisten ja viileiden alueiden suunnitelmallinen lisääminen kaupungeissa, esimerkiksi lisäämällä kaupunkien vehreyttä ja puistoja
 • Kaupunkilaisten ohjaaminen puistoihin tai isojen puiden varjoon
 • Listaus julkisista paikoista ja tiloista, joihin voi mennä jäähdyttelemään helteiden aikana
 • Pahimpien helleaaltojen aikana mahdollisuus viileään hätämajoitukseen kaupunkilaisille

Viilentävä vesi

 • Vesielementtien lisääminen kaupunkeihin, joissa voi viilentyä ja helpottaa oloa kaikista tukalimmissa hellejaksoissa
 • Mahdollistetaan kaupunkilaisille helppo pääsy veden äärelle, esim. uimapaikoille
 • HSY:n vesipostit, joista saa kylmää vesijohtovettä maksutta juotavaksi

Tekniset ratkaisut

 • Teknisten ratkaisujen lisääminen, kuten keinovarjojen asentaminen paahteisille aukioille ja katujen kattaminen, voi alentaa kaupunkilaisten suoralle auringonsäteilylle altistumista ja samalla lisätä paahteisten alueiden käyttöä
 • Heijastavien ja vaaleiden pintojen lisääminen kaupungissa, esimerkiksi kattorakenteissa
 • Läpäisevien tiepinnoitteiden suosiminen
 • Viherrakenteita kuten viherkattoja ja -seiniä osaksi rakennuskantaa

Tiedon jakaminen kaupunkilaisille

 • Kaupunkilaisten opastaminen ja tiedottaminen em. asioista ottaen huomioon saavutettavuus ja kaupungin alueelliset erot esimerkiksi kielen ja väestön sosioekonomisen aseman suhteen, jotta tieto on ymmärrettävää ja syrjimätöntä
 • Kaupungille oma lämpöennustekanava ja hälytysjärjestelmä, joilla voidaan informoida asukkaita jo ennakkoon tulevista helleaalloista ja niihin varautumisesta
 • Karttapalvelu ja tietoa eri kielillä julkisiin tiloihin ja ympäristöihin esim. bussipysäkeille, kaupungin viileistä paikoista ja tiloista

Tutustu Helle tulee, oletko valmis -materiaaleihin

Olemme koonneet Helle tulee, oletko valmis -sivulle vinkkejä viileämpään asumiseen ja herätteleviä materiaaleja. Ota vinkit käyttöösi!

Siirry takaisin sivun alkuun