Energiaremontin edistäminen vaihe vaiheelta

/ Uutinen

Seuraavaksi käymme läpi energiaremonttihankkeen vaiheita ja niihin sisältyviä yksityiskohtia. Katso myös Onnistuneen energiaremontin askelmerkit -julkaisu, joka löytyy Palvelut ja materiaalit -hakemistosta.

1. Tarveselvitysvaihe

Taloyhtiön tahtotilan selvittäminen ja tiekartan laatiminen = mihin taloyhtiö pyrkii?

Isännöitsijä esittelee hallitukselle yhtiön tiekartan laatimista. Tahtotilan selvittäminen aloitetaan asukaskyselyllä. Tulosten perusteella laaditaan tiekartta sen toteuttamiseksi. Tätä kutsutaan myös strategian laatimiseksi.

Taloyhtiön energiankulutukseen voi vaikuttaa ilman rahallista panostusta. Nämä toimet kannattaa tehdä joka tapauksessa, vaikka energiaremonttia ei päädyttäisikään toteuttamaan.

 • Vähentäkää taloyhtiön energiankulutusta, keinot löydätte energiansäästövinkit-sivulta

Taloyhtiön budjetoinnissa kannattaa varautua kuntoarviosta ja PTS:n päivittämisestä syntyviin kustannuksiin säännöllisin väliajoin. Jos budjetissa ei olla varauduttu näistä selvityksistä ja suunnitelmista aiheutuviin kustannuksiin, kustannus viedään seuraavan vuoden budjettiin yhtiökokouksen päätettäväksi.

 • Tilatkaa riippumaton, puolueeton energiakartoitus ulkoiselta asiantuntijataholta (konsultti)
 • Selvittäkää asukaskyselyllä osakkaiden ja asukkaiden mielipide taloyhtiön tämänhetkisestä tilanteesta. Hyvä kysely kertoo asukkaiden näkemyksen tavoiteltavasta asumistasosta ja –olosuhteista, eli asukkaiden toiveet tulevalle asumiselle.
 • Selvittäkää, mikä on taloyhtiön nykyinen energian- ja vedenkulutuksen taso useamman vuoden ajalta todellisen kulutuksen mukaisesti.
 • Päivittäkää taloyhtiön kuntoarvio ja PTS.

 • Arvioikaa taloyhtiön hallituksessa toteutettavan energiaremontin kokonaisuutta ja mittakaavaa asukaskyselyyn, PTS ja energiakartoitukseen pohjaten
 • Määrittäkää tavoitteet, joihin remontilla pyritään.
 • Selvittäkää kaavoituksen (etenkin asemakaavan) asettamat rajoitteet, suojelumääräykset ja muut vaatimukset, jotka remontissa tulee huomioida
 • Viestikää siitä, että energiaremonttia aletaan selvittämään
 • Selvittäkää remontin rahoituksen vaihtoehdot: laina, korjauksia varten kerätty puskurirahoitus, taloyhtiön huoneiston tai rakennusoikeuden myyminen, osakkailta kerättävä hankeosuus
 • Selvittäkää mahdolliset avustukset, joita remonttiin voidaan hakea. Tietoa ajantasaisista tuista ja avustuksista löydät Rahoituksen tietopalvelusta (Motiva)
 • Keskustelkaa ja päättäkää isännöitsijän kanssa vastuista remontin edistämisessä ja viestinnässä
 • Voitte tehdä neuvontapyynnön kuntasi rakennusvalvonnalle rakentamiseen tai purkamiseen, maisemaan, poikkeamislupaan, ympäristöön, yleisiin alueisiin tai tonttijakoon liittyvissä kysymyksissä.

­

2. Hankesuunnitteluvaihe

Hankesuunnitelmassa esitetään remontin laajuus sekä laatuun, kustannuksiin ja aikatauluun liittyvät tavoitteet. Hankesuunnitelma antaa vaihtoehtoja hankkeen toteutuksen eri mahdollisuuksille. Mitä suurempi kokonaisuus hanke on, sitä suurempi merkitys hankesuunnittelulla on. Suuritöisten energiaremonttien ja esimerkiksi linjasaneerauksen yhteydessä tarvitaan hankesuunnittelua, jotta hankkeen toteuttamisesta voidaan tehdä päätös.

Yhtiökokous päättää hankkeeseen ryhtymisestä sekä hankesuunnitelman tilaamisesta. Hallitus valtuutetaan kilpailuttamaan ja valitsemaan hankesuunnitelman toteuttaja.

Suuremmissa hankkeissa suunnittelun toteuttaa ulkoinen suunnittelija (konsultti). Joissakin tapauksissa energiakartoitus on riittävä vastaamaan hankesuunnittelun sisältöön, jos remontti on kooltaan pieni. Pieni remontti voi olla esimerkiksi vuosikorjausbudjetin raameissa tehtävä korjaus.

 • Dokumentoikaa kaikki päätökset ja tavoitteet
 • Sopikaa tarvittaessa ennakkoneuvottelu rakennusvalvonnan kanssa
 • Voitte palkata hallitusammattilaisen kokousten puheenjohtajaksi, jos olette epävarmoja päätöksentekoprosessista
 • Asuntoyhtiön korjaushanke –rakennustietokortista (RT-kortti) antaa tarvittaessa syvempää ymmärrystä taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle hankkeen vaiheista sekä osapuolten tehtävistä ja vastuista

­

3. Toteutussuunnitteluvaihe

Toteutussuunnitelma kertoo sen, miten urakka toteutetaan. Toteutussuunnitteluvaihe tarkentaa hankesuunnitelmat muotoon, jonka pohjalta voidaan käynnistää urakka. Päättäkää suunnittelijasta ja tilatkaa yksityiskohtainen remonttisuunnitelma taloyhtiölle. Mitä laajempi hanke on, sitä kannattavammaksi tulee suunnittelun kilpailuttaminen. Taloyhtiöllenne sopivin suunnittelutoimisto on tehnyt vastaavia energiaremontteja sekä tuntee kiinteistöön liittyvät toiminnot.

 • Yhtiökokous päättää suunnitteluun lähtemisestä ja valtuuttaa hallituksen valitsemaan tekijät sekä tarvittaessa projektipäällikön
 • Voitte hyödyntää konsulttia toteutussuunnittelun kilpailutuksessa
 • Kilpailutuksessa hyödyntäkää muiden taloyhtiöiden kokemuksia vastaavista energiaremonteista. Kysykää naapuritaloyhtiöltä mielipidettä heidän käyttämästään suunnittelutoimistosta.
 • Valitkaa suunnittelija. Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään suunnittelijasta.
 • Suunnittelija laatii toteutussuunnitelman
 • Suunnittelija esittelee suunnitelmat hallitukselle ja osakkaille
 • Arvioikaa tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa mahdollisia lisäkustannuksia remontissa. Tarkastelkaa näiden tekijöiden todennäköisyyttä ja päättäkää, varaudutaanko niihin etukäteen. Jos varaudutaan, miten varaudutaan? Hyvä suunnittelu ennaltaehkäisee, mutta ei poista mahdollisia yllätyksiä, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia.

­

4. Urakan valmistelu ja toteutus

Yhtiökokous päättää urakkaan ryhtymisestä. Päättäkää, kuka hakee rakentamisluvat. Energia-avustuksia voidaan hakea yhtiökokouksen päätöksen jälkeen.

Kilpailuttakaa urakka, neuvotelkaa urakkasopimuksen sisällöstä, päättäkää urakan toteutuksesta ja valvokaa töiden etenemistä.

 • Valmistelkaa tarjouspyynnöt urakan toteutuksesta. Voitte hyödyntää konsulttia tarjouspyyntöjen valmistelussa.
 • Valitkaa urakkaneuvotteluihin parhaat tarjoukset antaneet toimijat. Käykää urakkaneuvottelut saatujen tarjousten pohjalta ja neuvotelkaa urakkasopimus valitsemanne urakoitsijan kanssa

 • Remontin aikaista valvontaa ei kannata jättää hallituksen harteille. Valmistelkaa tässä vaiheessa ulkoisen valvojan hankinta remontin valvontaa varten. Ammattimainen valvonta varmistaa, että työt etenevät suunnitellusti ja työn laadusta pidetään huolta myös niissä rakennusosissa, jotka jäävät viimeistellyn pinnan alle. Usein valvoja toimii myös turvallisuuskoordinaattorina.
 • Tehkää katselmoinnit urakan alussa, aikana ja lopussa.
 • Varmistakaa tiedonkulku urakan aikana sopimalla viestinnän työnjaosta

­

5. Takuuvaihe

Seuratkaa remontin vaikutuksia energiankulutukseen. Teettäkää takuuajan korjaukset.

 • Laatikaa huoltosopimus, jos remontin jokin osa edellyttää erityistä ylläpitoa (esimerkiksi uusien järjestelmien huoltosopimus)
 • Hakekaa energia-avustuksen maksatusta, jos olette hakeneet avustuksia remonttiin.
 • Sopikaa ja varmistakaa takuuajan korjaukset, joista vastaa urakoitsija.
 • Selvittäkää, mikä on taloyhtiön remontin jälkeinen energiankulutuksen taso, ja verratkaa sitä remonttia edeltäviin arvoihin. Esittäkää tulokset taloyhtiön toimintakertomuksessa.
 • Tarkastelkaa mahdollisen energiansäästön vaikutusta kerättävien yhtiövastikkeiden määrään ja tehkää tarvittaessa muutoksia
 • Kerätkää ja jakakaa tietoa energiaremontin vaikuttavuudesta. Muutkin taloyhtiöt ovat kiinnostuneita erilaisista toteutuksista ja niistä saaduista kokemuksista.
Siirry takaisin sivun alkuun